LOVSAMLING FOR DRAMMEN DØVEFORENING OG HJELPEFONDET


Revidert 11. mars 2023 


LOV FOR DRAMMEN DØVEFORENING

Denne loven er vedtatt på årsmøte 9. mars 1990, og revidert 6. mars 1992, 6. mars 1998, 5. mars 1999, 5. mars 2005, 12. mars 2016 og 10. mars 2018


§1. NAVN


Drammen Døveforening er stiftet 20. februar 1932. Den er en sammenslutning av døve og hørselshemmede i Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Modum, Øvre Eiker, Lier og Røyken kommuner i Buskerud fylke.


Drammen Døveforening er tilsluttet Norges Døveforbund (NDF.).


§ 2. FORMÅL


Foreningens fremste oppgave er å virke til beste for døve, hørselshemmede og tegnspråklige og representere deres interesser overfor myndigheter og samfunnet for øvrig i ovennevnte kommuner i Buskerud fylke. Dette søkes nådd gjennom allsidig kulturell virksomhet og sosial omsorg i størst mulig utstrekning. Kontakten mellom døve og hørselshemmede i foreningens distrikt søkes styrket gjennom regelmessige sammenkomster, stevner og besøk.


§ 3. MEDLEMSKAP


Som medlem i Drammen Døveforening kan opptas alle interesserte som vil arbeide til beste for foreningen. Bare Drammen Døveforeningens medlemmer har stemmerett på medlems- og årsmøte. Stemmeretten på årsmøte betinges av at medlemskontingenten er betalt pr. 31.12 siste år. Medlemmer har etter et års innmeldt dato, rett til medlemspriser for Døveforeningens arrangementer.

Som støttemedlem/NDF medlem kan opptas alle interesserte som vil arbeide til beste for foreningen, har tale- og forslagsrett på medlems- og årsmøter, men ikke stemmerett.

Bare Drammen Døveforeningens medlemmer kan velges inn i foreningens styre.

Alle medlemmer plikter å følge foreningens lover og de vedtak som foreningsstyret fatter. Styret har rett til å utelukke medlemmer som tross advarsel opptrer i strid med foreningens lover. Utelukket medlem har rett til å forelegge sin sak for styret. Inn- og utmeldinger skjer skriftlig til styret.


§ 4. KONTINGENT


Medlemskontingent fastsettes av Norges Døveforbunds landsmøte. Kontingenten skal innbetales til en bestemt dato. Dersom innbetalingen utelates, vil det bli sendt ut en purring. Dersom det igjen utelates, betraktes det som utmelding, og NDF stryker vedkommende som medlem.


§ 5. ÅRSMØTE


Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år i mars måned. Det innkalles av foreningens styre med 1 måneds varsel, og kunngjøres ved oppslag og i Døves Tidsskrift. Årsmøte er beslutningsdyktig når innkallingen er skjedd på foreskreven måte, uansett frammøte.

Valg og andre saker gjøres med alminnelig flertall. Valg skal foregå skriftlig hvis det er flere enn et forslag. I tilfelle stemmelikhet ved valg, anvendes omvalg.

 

Årsmøtet behandler:


1.Godkjenning av innkallingen til årsmøtet.

2. Godkjenning av saksliste.

3.Valg av møteleder og referent.

4.Valg av protokollkomite på 2 personer som skal godkjenne protokollen fra årsmøtet.

5.Beretningen for foreningen og feriehjemmet osv. som samlet skal utdeles minst en uke før årsmøte.

6.Regnskap for foreningen og feriehjemmet osv. i revidert stand som utdeles sammen med beretningen.

7.Innkomne saker (forslag) som må være lederen i hende senest 4 uker før årsmøtet. For lovforslag er fristen også 4 uker.     

8. Budsjettforslag.

9.Valg under ledelse av valgkomiteen på følgende:

a)   Foreningsleder som velges for 1 år.

b)Sekretær, kasserer, studieleder og styremedlem for 2 år, som velges slik at 2 står på valg hvert år.

c)3 varamedlemmer til styret for 1 år.

d)Revisor, bilagsrevisor og 1 varamedlem for foreningen og feriehjemmet for 1 år.

e)Kontingentkrever 1 år.

f)Styre for feriehjemmet: 5 medlemmer for 1 år.

g)Arrangementskomite: 3 medlemmer og 1 varamedlem for 1 år.

h)Representanter og varamedlemmer til landsmøte og kongress.

i) Andre komiteer.j)Valgkomite: 3 medlemmer og 1 varamedlem for 1 år.

 

§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE


Foreningens styre kan innkalle til ekstra ordinært årsmøte når det finner det nødvendig eller når minst 10 medlemmer forlanger det. Innkallingen skjer på samme måte som for årsmøtet. Ekstra ordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort i årsmøtevedtak.


§ 7. MEDLEMSMØTE


Foreningens styre kan innkalle til medlemsmøter når det finner det ønskelig eller når minst 10 medlemmer forlanger det. Det innkalles med 14 dagers varsel.
Medlemsmøtene er først og fremst av orienterende art, men kan behandle alle saker som det ikke kreves årsmøte eller ekstra ordinært årsmøte for å avgjøre.


§ 8. FORENINGENS STYRE


Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, der av minst 3 døve/hørselshemmede. Styret konstituerer seg senest 14 dager etter årsmøtet ved å velge nestleder. Styret er vedtaksdyktige når minst 3 er tilstede. Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslag. Styret skal påse at lovene blir overholdt, og sørge for at årsmøte vedtak blir gjennomført. Det skal ivareta foreningens og medlemmenes interesser og sørge for ro og sømmelighet. Foreningens leder, leder og representerer foreningen i samråd med de øvrige styremedlemmene mellom styremøtene. Nestlederen fungerer som leder i dennes fravær. Sekretæren skal føre protokoll for alle møter hvor i denne lov ikke er bestemt noe annet. Sekretæren skal i samråd med foreningens leder føre korrespondansen. Kasserer fører regnskap for foreningen. Alle utbetalinger skal forelegges foreningens leder for anvisning. Regnskapene skal være avsluttet pr. 31/12, og revideres før de legges fram for årsmøtet. Kassereren utarbeider nøyaktig fortegnelse over alle medlemmer, og den skal være foreningens leder i hende 1 uke før årsmøtet. Revisorene har rett og plikt å se over regnskapene minst 2 ganger i året.


§ 9. LEDERMØTER


Styret innkaller til ledermøte etter behov. Ledermøtene skal søke å samordne virksomheten for og blant de døve og hørselshemmede i foreningens distrikt, samt på møtene legge opp et felles program for kommende år. Det føres egen protokoll og beslutninger betraktes som veiledende.


§ 10. FERIEHJEMMET


Feriehjemmets styre ledes av et styre på 5 medlemmer, og konstituerer seg senest 2 uker etter årsmøte ved å velge leder og kasserer. Døveforeningens styre sender en representant til feriehjemmets styremøter for å ivareta foreningens og medlemmenes interesser.
Feriehjemmets styre har som oppgave å drive feriehjemmet Skogheim på beste måte gjennom vedlikehold, utleievirksomhet og arrangementer bl.a. Ved investeringer følger man budsjett som er vedtatt på årsmøte. Investeringer utenom budsjettet skal forelegges for styret i døveforeningen.

Feriehjemmets styre fører egen protokollbok, og regnskap fremlegges for bilagsrevisor minst 2 ganger i året, og revisor minst 1 gang i året.


§ 11. UNDERAVDELINGENE


Underavdelingene plikter å sende inn årsberetning, regnskap og årsmøtereferat for styret i døveforeningen.
Ved endringer av loven på underavdelingens årsmøte, skal fremlegges for styret i døveforeningen til godkjenning.


§ 12. LOVENDRINGER


Endringer i denne lov kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.
Endringsforslaget må være hos foreningens styre minst 4 uker før årsmøtet.


§ 13. OPPLØSNING


Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 7/8 flertall blant alle medlemmer som har stemmerett.
Dessuten må vedtaket gjentas med 7/8 flertall på ekstra ordinært årsmøte 4 uker senere. I tilfelle oppløsning av foreningen, tilfaller alle foreningens verdier Norges Døveforbund for særskilt forvaltning i en periode av 10 år.
Blir det i dette tidsrom stiftet en ny døveforening for det samme distrikt, og blir denne opptatt som medlem i Norges Døveforbund, skal nevnte verdier overføres denne foreningen. I motsatt fall disponeres midlene fritt av Norges Døveforbund etter 10 års perioden, men fortrinnsvis til beste for de døve og hørselshemmede i Buskerud fylke, og så vidt mulig i samsvar med midlenes opprinnelige formål.
I nevnte 10 års periode skal tilsynet medforeningens verdier føres av et utvalg på 3 medlemmer, hvor av 2 oppnevnt av den opprinnelige foreningen og 1 medlem av forbundsstyret i Norges Døveforbund.

 

VEDTEKTER FOR DRAMMEN
DØVEFORENINGS HJELPEFOND


§1 Drammen Døveforenings hjelpefond består av midler innkommet med egne medlemstiltak. Som basarer, bingo, lotterier og lignende. I tillegg kommer overskuddet fra serveringssalget. Også midler innkommet ved gaver og arv kan tillegges fondet.


§2 Grunnkapitalen er kr. 200.000,- og kan ikke angripes. Av fondets årlige avkastning skal 10 % tillegges grunnkapitalen. De resterende midlene kan etter vedtak i styret disponeres i samsvar med vedtektenes punkt 5.


§3 Fondets styre er identisk med det til enhver tid sittende styre i Drammen Døveforening som forvalter fondets midler.


§4 Det skal føres eget regnskap for fondet som skal revideres av foreningens revisor – og legges fram til godkjenning på foreningens årsmøte.


§5 Hjelpefondets hovedoppgave er å dekke underskudd ved driften av Drammen Døveforening. Videre kan midler fra fondet brukes til ekstra ordinære tiltak i foreningen som styret finner nødvendig. Ellers kan styret utdele midler fra fondet til feriehjemmet Skogheim og til foreningens underavdelinger.


§6 Disse vedtektene kan forandres på ordinært årsmøte i Drammen Døveforening med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

Disse vedtektene er revidert og godkjent av årsmøtet i Drammen
Døveforening 11. mars 2023.