TOLKETJENESTEN I BUSKERUDKontakt hjelpemiddelsentralen for bestilling av tolkehjelp:


Telefon.....................406 02 784 (kun telefonsamtaler)


Teksttelefon............32 82 88 34


Mobiltelefon..................917 48 660 (kun SMS)


E-post.....................nav.tolketjenesten.vest-viken@nav.noNAV Hjelpemiddelsentral Buskerud
Tolketjenesten
Buskerudveien 126
Postboks 3513, 3007 Drammen
Akuttvakt telefonen blir betjent når hjelpemiddelsentralene er stengt, det vil si fra 14.30 - 08.00, og hele døgnet ved helg og helligdag.

Ring eller send sms: 46 42 28 62 


Tolketjenesten utfører og formidler tolkeoppdrag for hørselshemmede og døvblinde i fylket.  Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud har pr. mai 2008 åtte tolkestillinger. I tillegg har tolketjenesten samarbeidsavtale med 25 frilanstolker i fylket.


Døvetolking/døvblindetolking er vanligvis


 • Å oversette fra talespråk til tegnspråk


 • Å oversette fra tegnspråk til talespråk (stemmetolking)


 • Å oversette fra talespråk til tegnspråk ved berøring (taktilt tegnspråk)


 • Å oversette fra norsk tale til norsk med tegn eller ved bokstavering med ulike former for håndalfabet.


 • Å tydeliggjøre tale, ofte ved hjelp av forsterkerutstyr (taletolking)


 • Å tekste tale ved hjelp av PC (skrivetolking)


En døvblindetolk skal dessuten også ledsage døvblinde og formidle visuell informasjon. I tolkesituasjonen fungerer tolken som et nøytralt hjelpemiddel og har taushetsplikt.


Hva Folketrygden dekker:


Folketrygden dekker tolkehjelp til disse formålene:


 • Til bruk i dagliglivet.


 • Til bruk i arbeidslivet.


 • Til bruk under utdanning og opplæring for å skaffe seg/beholde høvelig arbeid.


 • Til bruk under opplæring for å bedre funksjonsevnen i dagliglivet.


 • Til bruk på legebesøk, poliklinisk behandling og i møte med helsestasjonen.


Tolkehjelp ved innleggelse på sykehus, på offentlige kontorer, i møte med politi og rettsvesen blir dekket av de ulike etatene selv.


Hvem har rett til tolkehjelp?


Døve, døvblinde og andre personer som har så nedsatt hørsel at de har vanskeligheter med å kommunisere ved hjelp av talespråk, kan søke om tolkehjelp. Søknad om rett til tolkehjelp skal sendes til hjelpemiddelsentralen sammen med attest fra hørselssentral eller ØNH-spesialist. Behov for tolking på arbeidsplassen må dokumenteres av arbeidsgiver. Vedtakene er muntlige. HMS eller trygdekontoret har søknadsskjema. Forvaltningsloven § 11, 1. ledd pålegger alle offentlige forvaltningsorganer en generell veiledningsplikt. Når en offentlig etat avtaler et møte med en hørselshemmet/døvblind, er det etatens ansvar å sørge for forsvarlig og god kommunikasjon. I møte med hørselshemmede/døvblinde blir som regel bruk av tolk den beste løsningen.


Bestilling av tolkehjelp


Offentlige etater kontakter hjelpemiddelsentralen, bestiller tolk og orienterer den hørselshemmede/døvblinde om dette. Arbeidsgivere som har hørselshemmede tilsatte bestiller tolk til personalmøte, info-møter, kurs m.m. Der det på forhånd ikke er gjort avtale og til private formål, vil vanligvis den hørselshemmede selv ordne med tolk.

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du nå få kontakt med døvetolk når som helst på døgnet.


Døgnåpen akuttvakt for døve og døvblinde (les mer)
Nasjonal standard for TOLKETJENESTEN (.pdf)